Bài 1 trang 22 SGK Hóa học 11

Đề bài

Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Phương trình điện li :

a) K2S → 2K++ S2-

b) Na2HPO4 → 2Na++ HPO42-

HPO42-(rightleftharpoons) H++PO43-

c) NaH2PO4 → Na++ H2PO4-

H2PO4- (rightleftharpoons) H++ HPO42-

HPO42- (rightleftharpoons) H++ PO43-

d) Pb(OH)2 (rightleftharpoons) Pb2+ + 2OH- : phân li kiểu bazơ

H2PbO2 (rightleftharpoons) 2H+ + PbO22- : phân li kiểu axit

e) HBrO (rightleftharpoons) H++ BrO-

g) HF (rightleftharpoons) H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.

ncvanhoa.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.