15 câu nói nổi tiếng bất cứ nghệ sỹ dương cầm nào đều yêu thích

(15 BEAUTIFUL QUOTES EVERY PIANO PLAYER WILL LOVE!)

Thật khó để có thể diễn tả niềm vui với âm nhạc nói chung và với đàn piano nói riêng được thốt lên thành lời, nhưng khó khăn này đã không ngăn được nhiều tâm hồn vĩ đại, những tâm hồn yêu âm nhạc, yêu piano thể hiện ra tâm tư tình cảm của mình với piano. Để có thể lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ đó trong tâm hồn, Moonlight Piano tập hợp bộ sưu tập những câu nói tiếng anh về piano, không những thế đây còn là những thông điệp dành cho cuộc sống. Bạn cũng có thể sử dụng những câu nói này để làm status của mình thêm “deep” hơn. Bạn thích câu nào nhất ?

1.“The piano keys are black and white but they sound like a million colors in your mind.” – Maria Cristina Mena

Tạm dịch: “Các phím đàn piano có màu đen và trắng nhưng chúng nghe như có cả hàng triệu màu trong đầu bạn.”

2.“The piano ain’t got no wrong notes.” – Thelonious Monk

Tạm dịch: “Cây đàn piano không có những nốt sai.”

3.“Pianos, unlike people, sing when you give them your every growl. They know how to dive into the pit of your stomach and harmonize with your roars when you’ve split yourself open. And when they see you, guts shining, brain pulsing, heart right there exposed in a rhythm that beats need need, need need, need need, pianos do not run. And so she plays.” – Francesca Lia Block

Tạm dịch: “Cây đàn piano, không giống như con người, nó hát khi bạn cho nó tiếng gầm gừ của bạn. Nó biết cách lặn xuống tận đáy lòng và hòa âm với tiếng gầm của bạn khi bạn mở lòng mình ra. Và khi nó thấy bạn, lòng rạng rỡ, não rung động , trái tim ngay ở đó lộ ra trong nhịp điệu của nhịp đập need need, need need, need need, cây đàn vẫn bất động. Vậy là cô ấy chơi. ”

4.“When you play, never mind who listens to you.” – Robert Schumann

Tạm dịch: “Khi bạn chơi, đừng để tâm tới những người đang lắng nghe bạn.”

5.“Everybody told me this ‘girl on the piano thing’ was never going to work.” – Tori Amos

Tạm dịch: “Mọi người đều nói với tôi rằng ‘cô gái chơi đàn piano’ này sẽ không bao giờ làm việc.”

6.“I had never before thought of how awful the relationship must be between the musician and his instrument. He has to fill it, this instrument, with the breath of life, his own. He has to make it do what he wants it to do. And a piano is just a piano. It’s made out of so much wood and wires and little hammers and big ones, and ivory. While there’s only so much you can do with it, the only way to find this out is to try; to try and make it do everything.” – James Baldwin

Tạm dịch: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ khủng khiếp giữa nhạc sĩ và cây đàn của mình. Người đó phải thỏa mãn nó, lấp đầy nhạc cụ này bằng hơi thở của cuộc sống chính mình. Anh ta phải làm cho nó làm những gì anh ta muốn nó làm. Và một cây đàn piano chỉ là một cây đàn piano. Nó được làm từ rất nhiều gỗ, dây đàn, búa nhỏ, những chi tiết lớn hơn, và ngà voi. Mặc dù có rất nhiều thứ bạn có thể làm với nó,nhưng cách duy nhất để tìm ra điều gì là thử; hãy thử và cho nó làm mọi việc.

7.“What has keys but can’t listen to the beauty it unlocks? A piano.
” – Jarod Kintz

Tạm dịch: “Cái có chìa nhưng không thể nghe được cái đẹp mà nó mở ra? Đó là cây dương cầm. ”

8.“Life is like a piano. What you get out of it depends on how you play it.” – Tom Lehrer

Tạm dịch: “Cuộc sống giống như một cây đàn piano. Những gì bạn nhận được từ nó phụ thuộc vào cách bạn chơi nó. ”

9.“Color is the keyboard, the eyes are the harmonies, the soul is the piano with many strings. The artist is the hand that plays, touching one key or another, to cause vibrations in the soul.” – Wassily Kandinsky

Tạm dịch: “Màu sắc là bàn phím, đôi mắt là hòa âm, linh hồn là cây đàn piano với nhiều dây. Nghệ sĩ là tay chơi, chạm vào phím này hay phím khác, gây ra những rung động trong tâm hồn. “

10.“Sometimes I can only groan, and suffer, and pour out my despair at the piano.” – Frederic Chopin

Tạm dịch: “Đôi khi tôi chỉ có thể rên rỉ, đau khổ, và đổ nỗi tuyệt vọng của tôi vào cây đàn piano.”

11.“One of my biggest thrills for me still is sitting down with a guitar or a piano and just out of nowhere trying to make a song happen.” – Paul McCartney

Tạm dịch: “Một trong những cảm giác mạnh nhất đối với tôi vẫn là ngồi cùng với một cây đàn guitar hoặc một cây đàn piano thoát khỏi hư không cố gắng khiến cho một bài hát ra đời.”

12.“Without a piano I don’t know how to stand, don’t know what to do with my hands.” – Norah Jones

Tạm dịch: “Nếu thiếu cây đàn piano tôi không biết làm thế nào để đứng vững, không biết phải làm gì với bàn tay của tôi.”

13.“I’m an interpreter of stories. When I perform it’s like sitting down at my piano and telling fairy stories.” – Nat King Cole

Tạm dịch: “Tôi là người kể các câu chuyện. Khi tôi biểu diễn nó giống như ngồi vào cây đàn piano và kể những câu chuyện cổ tích. ”

14.“Sometimes I feel like a melody doesn’t have anything to do with me, but it’s just something that comes, is accumulated from me playing on the piano, and then this little creature just appears.” – Agnes Obel

Tạm dịch: “Đôi khi tôi cảm thấy như một giai điệu không có gì để làm với tôi, mà nó chỉ là một cái gì đó đến, được tích lũy từ tôi khi chơi trên cây đàn dương cầm, và rồi sinh vật nhỏ này xuất hiện.”

15.“You write to become immortal, or because the piano happens to be open, or you’ve looked into a pair of beautiful eyes.” – Robert Schumann

Tạm dịch: “Anh viết để trở thành bất tử, hoặc vì đàn piano sẽ mở ra, hoặc đã nhìn vào một đôi mắt đẹp.”

Bạn còn biết thêm những câu nói nào hay nữa không ? Cùng chia sẻ với Moonlight Piano nhé!

Moonlight Piano

(Thúy Hạnh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *