Tiếng Anh lớp 7 mới | Giải bài tập SGK Tiếng Anh 7 mới hay nhất | Giải Tiếng Anh lớp 7 | Soạn Tiếng Anh lớp 7

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 mới Tập 1, Tập 2 [chương trình thí điểm – có kèm video bài giải] hay nhất, chi tiết đầy đủ các phần: Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2, Communication, Skills 1, Skills 2, Looking Back, Project giúp học sinh dễ dàng soạn, làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 7. Tài liệu có video bài giảng, từ vựng, bộ bài tập trắc nghiệm có đáp án theo từng unit và đề thi giúp bạn ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 7.

 • Mục lục Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7

Mục lục Giải Tiếng Anh 7 mới Tập 1

Unit 1: My hobbies

 • Từ vựng Unit 1

 • Getting Started (phần 1-5 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Communication (phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 13 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Looking Back (phần 1-6 trang 14 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Project (phần 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 2: Health

 • Từ vựng Unit 2

 • Getting Started (phần 1-4 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 18 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Communication (phần 1-5 trang 21 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 1 (phần 1-6 trang 22 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 2 (phần 1-7 trang 23 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Looking Back (phần 1-6 trang 24 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Project (phần 1 trang 25 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 3: Community service

 • Từ vựng Unit 3

 • Getting Started (phần 1-6 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Communication (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Review 1 (Unit 1-2-3)

 • Language Review (phần 1→7 trang 36 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills Review (phần 1→4 trang 37 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Top 5 Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh 7 mới có đáp án

Unit 4: Music and arts

 • Từ vựng Unit 4

 • Getting Started (phần 1-3 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 40 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Communication (phần 1-3 trang 43 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 44 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Looking Back (phần 1-6 trang 46 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Project (phần 1-2 trang 47 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 5: Vietnamese food and drink

 • Từ vựng Unit 5

 • Getting Started (phần 1-5 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 50 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 54-55 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Looking Back (phần 1-6 trang 56 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Project (phần 1-3 trang 57 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 6: The first university in Viet Nam

 • Từ vựng Unit

 • Getting Started (phần 1-3 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 60 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Communication (phần 1- trang SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 64 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Looking Back (phần 1-6 trang 66 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Project (phần 1-2 trang 67 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Review 2 (Unit 2-3-4)

 • Language Review (phần 1→6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills Review (phần 1→6 trang 69 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 7 mới có đáp án

Mục lục Giải Tiếng Anh 7 mới Tập 2

Unit 7: Traffic

 • Từ vựng Unit 7

 • Getting Started (phần 1-4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Communication (phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 1 (phần 1-6 trang 12 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Looking Back (phần 1-6 trang 14 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Project (phần 1-4 trang 15 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 8: Films

 • Từ vựng Unit 8

 • Getting Started (phần 1-3 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Communication (phần 1-4 trang 21 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 22-23 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Looking Back (phần 1-6 trang 24 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Project (phần 1-3 trang SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 9: Festivals around the world

 • Từ vựng Unit 9

 • Getting Started (phần 1-5 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 28 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 1 (phần 1-6 trang 32-33 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Review 3 (Unit 7-8-9)

 • Language Review (phần 1→8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills Review (phần 1→6 trang 37 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Top 5 Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh 7 mới có đáp án

Unit 10: Sources of energy

 • Từ vựng Unit 10

 • Getting Started (phần 1-4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 40 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Communication (phần 1-3 trang 43 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 44 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 2 (phần 1-6 trang 45 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Looking Back (phần 1-5 trang 46 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Project (phần 1-2 trang 47 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 11: Travelling in the future

 • Từ vựng Unit 11

 • Getting Started (phần 1-2 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 1 (phần 1-6 trang 54 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 2 (phần 1-6 trang 55 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Looking Back (phần 1-5 trang 56 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Project (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Unit 12: An overcrowded world

 • Từ vựng Unit 12

 • Getting Started (phần 1-5 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Communication (phần 1-4 trang 63 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 64 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 65 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Looking Back (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Project (phần 1 trang 67 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Review 4 (Unit 10-11-12)

 • Language Review (phần 1→5 trang 68 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Skills Review (phần 1→6 trang 69 SGK Tiếng Anh 7 mới)

 • Top 5 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 7 mới có đáp án

Bên cạnh đó là các video bài giảng Tiếng Anh 7 chi tiết cũng như bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học và bộ đề thi Tiếng Anh 7 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Tiếng Anh 7.

104 videos Giải Tiếng Anh lớp 7 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

91 Bài giảng Tiếng Anh lớp 7 – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo tài liệu học tốt môn Tiếng Anh lớp 7 hay khác:

 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm (có đáp án)
 • Bộ đề thi Tiếng Anh 7 thí điểm (có đáp án)
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 7
 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 7
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 (có đáp án)
 • Bộ đề thi Tiếng Anh 7 (có đáp án)

Xem thêm giải bài tập lớp 7 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

 • Soạn Văn 7 (hay nhất)
 • Soạn Văn 7 (ngắn nhất)
 • Soạn Văn 7 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn 7 (cực ngắn)
 • Văn mẫu lớp 7
 • 500 bài văn hay lớp 7 (năm 2021 mới)
 • Giải bài tập sgk Toán 7
 • Giải bài tập sgk Vật lí 7
 • Giải bài tập sgk Sinh học 7
 • Giải bài tập sgk Sinh 7 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Địa Lí 7
 • Giải bài tập sgk Địa Lí 7 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 7
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 7 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Tin học 7
 • Giải bài tập sgk GDCD 7
 • Giải bài tập sgk GDCD 7 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Công nghệ 7
 • Giải bài tập Âm nhạc lớp 7
 • Giải bài tập Mỹ thuật lớp 7

Trang trước Trang sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *