Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (Chi tiết)

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 2 (trang 184 SGK Ngữ Văn 7 Tập 1)

Lập bảng so sánh quan hệ từ với danh từ, động từ, tính từ, về ý nghĩa và chức năng

Lời giải chi tiết:

Từ loại

Ý nghĩa và chức năng

Quan hệ từ – Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả… giữa các bộ phận của câu song giữa các câu với câu trong đoạn văn

Danh từ

– Là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm

– Có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ này, ấy, đó… ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm danh từ.

– Làm chủ ngữ trong câu.

Động từ

– Là những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật

– Thường kết hơp với các từ đã, sẽ, đang, cũng vẫn, hãy, đừng …ở phía trước và -một số từ ngữ ở phía sau để tạo thành cụm động từ.

– Làm vị ngữ trong câu.

Tính từ

– Là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái.

– Có thể kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng vẫn để tạo thành cụm tính từ,. Khả năng kết hợp với các từ hãy chớ, đừng … rất hạn chế.

– Có thể làm vị ngữ, chủ ngữ trong câu. Khả năng làm vị ngữ hạn chế hơn động từ.

– Về ý nghĩa:

+ Quan hệ từ: Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả… giữa các bộ phận của câu song giữa các câu với câu trong đoạn văn.

+ Danh từ, động từ, tính từ: Danh từ (biểu thị người, sự vật), động từ (hoạt động, quá trình), tính từ (tính chất, trạng thái)

– Về chức năng:

+ Quan hệ từ: Nối kết các thành phần của cụm từ, của câu; nối kết các câu trong đoạn văn.

+ Danh từ, động từ, tính từ: có khả năng làm thành phần của cụm từ, của câu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *