Tổng hợp Phương trình điện li CH3COOH | Bán Máy Nước Nóng

Table of Contents

Table Of Contents

 • 1. CH3COOH là chất điện li mạnh hay yếu
 • CH3COOH là chấy điện li yếu
 • 2. Phương trình điện li của CH3COOH
 • 3. Câu hỏi bài tập liên quan.
 • 4. Một số phương trình điện li hóa học
Phương trình điện li

Phương trình điện li CH3COOH

Phương trình điện li CH3COOH được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung dịch. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình làm bài tâp.

1. CH3COOH là chất điện li mạnh hay yếu

CH3COOH là chấy điện li yếu

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, …

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, …

2. Phương trình điện li của CH3COOH

CH3COOH là axit hữu cơ yếu nên khả năng phân li ra H+ kém, do đó là chất điện li yếu.

3. Câu hỏi bài tập liên quan.

Câu 1. Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung dịch. Nếu hoà tan ít tinh thể chất điện li mạnh CH3COONa vào dung dịch axit trên thì nồng độ H+ tăng hay giảm? Giải thích dựa vào nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Satơliê.

Đáp án hướng dẫn giải

CH3COOH rightleftharpoons CH3COO- + H+

CH3COONa phân li trong dung dịch như sau :

CH3COONa → CH3COO- + Na+

Sự phân li của CH3COOH là quá trình thuận nghịch. Đây là cân bằng động. Khi hoà tan CH3COONa vào thì nồng độ CH3COO- tăng lên, làm cho cân bằng (1) chuyển dịch từ phải sang trái, nên nồng độ H+ giảm xuống.

Câu 2.

a) Viết phương trình điện li của CH3COOH và NaOH.

b) Hoàn thành phương trình dạng phân tử và viết phương trình ion rút gọn theo sơ đồ sau:

BaCl2 + Na2SO4 → ? ↓ + ?

H2SO4 + ? → ? + H2O

Đáp án hướng dẫn giải

a)

CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+

NaOH → Na+ + OH-

b)

Phương trình phân tử: BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl

Phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

Phương trình phân tử: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Phương trình ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

Câu 3. Cho các chất sau: CH3COOH, NaCl, C2H5OH, H2O. Chất nào sau đây thuộc loại điện li mạnh?

Đáp án hướng dẫn giải

CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+ ⇒ là chất điện li yếu.

NaCl → Na+ + Cl- ⇒ là chất điện li mạnh.

C2H5OH không phải là chất điện li.

H2O ⇄ H+ + OH- ⇒ là chất điện li yếu.

Câu 4. Cho các chất: NaOH, HF, HBr, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), HCOONa, NaCl, NH4NO3. Số chất thuộc chất điện li và chất điện li mạnh

Đáp án hướng dẫn giải

Chất điện li gồm: NaOH, HF, HBr, CH3COOH , HCOONa, NaCl, NH4NO3

Chất điện li mạnh gồm: NaOH, HBr, HCOONa, NaCl, NH4NO3

4. Một số phương trình điện li hóa học

 • Phương trình điện li Al(OH)3
 • Phương trình điện li NaOH
 • Phương trình điện li của FeCl3
 • Phương trình điện li của H3PO4
 • Phương trình điện li của H2SO4
 • Phương trình điện li của KClO3
 • Phương trình điện li NaHCO3
 • Phương trình điện li HClO4

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li CH3COOH. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ

 • Đã sao chép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.