NURSE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

NURSE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

nurse

Đọc thêm: Kim Tứ Đồ Là Gì? Bạn Là Ai Trong Kim Tứ đồ 2021 Web Tài Chính

Các từ thường được sử dụng cùng với nurse.

Bấm vào một cụm từ để xem thêm các ví dụ của cụm từ đó.

Xem thêm: Nurse nghĩa là gì

experienced nurseThe author suggests that experienced nurse prescribers should be able to supervise trainees. Từ Cambridge English Corpus female nurseA total of six female nurse practitioners were recruited. Từ Cambridge English Corpus full-time nurseA ‘session’ pertains to half-a-day, with a full-time nurse working for 10 sessions a week. Từ Cambridge English Corpus Những ví dụ này từ Cambridge English Corpus và từ các nguồn trên web. Tất cả những ý kiến trong các ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của người cấp phép. Xem tất cả các cụm từ với nurse

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *