70 Câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh

70 Câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh

70 Câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh

MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Xem thêm: Câu hỏi và đáp án nói về bác

Đọc thêm: Nhan đề Ánh trăng (9 mẫu) – Văn 9

1. Các địa danh sau, địa danh nào chỉ đúng Quê hương Bác Hồ ?a.Kim liên, Nam đàn, Nghệ An..b.Làng Sen, Nam đàn, Nghệ An.c. Làng Sen, Kim Liên, Nghệ An. d. Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh.2. Địa danh quê ngoại Bác Hồ? a. Kim Liên b. Hoàng Trù c.Làng Sen d.Nam Đàn 3. Năm 1901, Ông Nguyễn Sinh Sắc đưa vợ và hai con vào Huế với mục đích gì? a. Lo cho các con ăn học b. Lo cuộc sống gia đình c.Làm quan trong triều đình d.Lo cho mình học để thi phó bảng 4. Từ nhỏ Hồ Chí Minh đã nhận thấy đặc điểm gì của triều đình nhà Nguyễn? a. Ươn hèn, nhu nhược b.Phản bội c.Cấu kết với thực dân Pháp d.Cả 3 phương án trên 5. Đức tính nào của cha ảnh hưởng lớn đến chí hướng cách mạng của Bác Hồ? a. Cần cù vượt khó b. Yêu quê hương c. Yêu nước, thương dân d. Cả 3 phương án trên 6. thành phần gia đình Bác Hồ? a. Nông dân b. Công nhân c. Trí thức, nhà giáo d. Nhà nho yêu nước 7. Đặc điểm truyền thống của quê hương Bác Hồ ? a. Yêu nước, căm thù giặc Kiên cường chống giặc ngoại xâm, b. tinh thần quốc tế cao cả c. Căm thù giặc, khinh ghét vua quan nhà Nguyễn ươn hèn d.Cả 3 phương án trên 8. Đặc điểm truyền thống gia đình Bác Hồ?a. Yêu nước, thương dân, căm thù giặc b.Dòng dõi quý tộc, nho ncvanhoa.org.vnà nho, yêu nước d.Cả 3 phương án trên9. Thân mẫu Bác Hồ làm nghề gì để nuôi gia đình những năm ở Huế?a. Nghề nông b.Dạy học c.Nội trợ d.Dệt cửi 10. Thân sinh của Bác Hồ mất tại đâu?a. Nghệ An b. Huế c.Hà Nội d.Đồng tháp 11. Thân sinh Bác Hồ Vào Đồng Tháp năm 1911 với mục đích gì? A. Hoạt động cách mạngb.Hoạt động trong phong trào cứu nướcc.Làm nghề dạy học, chữa bệnh cứu người d. Cả 3 phương án trên 12. Bác hồ lớn lên trong hoàn cảnh nước ta thế nào? a. Phong trào chống Pháp nổi dậy khắc nơi b.Khó khăn nhất trong lịch sử c.Triều đình Nguyễn cai trị bản thủ phản động d.Cả 3 phương án trên 13. Yếu tố nào có ý nghĩa quyết định việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ? a.Giá trị truyền thống dân tộc b.Tinh hoa văn hóa nhân loạic.Chủ nghĩa Mác – Lênin d.Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh 14. Thời kỳ hoạt động nào của Bác Hồ có ý nghĩa quyết định vạch con đường cách mạng Việt Nam?a. Trước 1911 b.1911 – 1920 c.1921 – 1930 d.1930 – 1941 e.1941 – 1969 15. Đảng ta quyết định lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động năm nào? a.1930 b.1945 d. 1954 e.1991 16. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã phải rời xa Tổ quốc bao nhiêu năm? a. 30 nămb.40 năm c.50 nămd.60 năm 17. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ từng đến bao nhiêu quốc gia trên thế giới? a. 20 b. 21 c.30 d.40 18. Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã xa quê bao nhiêu năm? A. 30 b. 35 c. 40d.50 19. Vì sao các phong trào cứu nước Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đều thất bại? a. Chưa huy động được sức mạnh toàn dân b. Chưa có đường lối đúng c.CNĐQ đã trở thành hệ thống thế giới d.Cả a,b,c 20. Hạn chế của các phong trào cứu nước cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 ? a.Chưa tập hợp sức mạnh toàn dân b. Khủng hoảng đường lối c. Mang nặng tư tưởng tôn quân d. Cả 3phương án 21. Khi tham gia phong trào chống thuế ở Huế, Bác đang làm gì ?a. Công nhân b. Dệt cửi c. Học sinh d.Thày giáo 22. Năm 1910, Bác vào phan Thiết với ý định gì? a.Đi làm Cách mạngb.Tránh sự khủng bố của Mật thámc.Tìm đường vào Sài Gònd. Tìm đường cứu nước 23. Năm 1911, Bác sang Pháp với ý định gì? a. Tìm đường cứu nước b. Xem họ làm thế nào để về giúp đồng bào c.Bôn ba nước ngoài d.Hoạt động cách mạng24. Trong thời kỳ bôn ba cứu nước, Bác từng trải qua những nghề nào?A. Phụ bếp, viết câu đốib.Cào tuyết, thông dịchc. Rửa ảnh Làm báo d.Cả 3 phương án 25. Bác từng hành nghề viết câu đối ở đâu? a.Phápb.Anh c.Mỹ d. Trung quốc 26. Bác Hồ từng làm nghề thông dịch ở đâu?a.Nga b.Phápc. Anh d.Trung Quốc 27. “Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phới những lối mòn” Câu thơ này của tác giả nào? a. Tố Hữu b. Chế Lan Viên c. Cù Huy Cận d. trường Chinh 28. Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” Nền nhân dân ở đây theo Bác hàm ý gì? a.Ý chí và nghị lực của dânb.Sức lực và của cải của dân c.Tinh thần đoàn kết của dân d.Cả 3 phương án trên 30. Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” Lầu thắng lợi ở đây hàm ý gì? a. Hệ tư tưởng b.Nền văn hóa c.Đảng, nhà nước, chính Phủd.Kiến trúc thượng tầng

31. Hôn nay châu chấu đá voi/ Ngày mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Qua câu thơ, Bác muốn nói ý nào dưới đây? a.Sức mạnh của bầy châu chấub.Sức mạnh của sự đồng tâm hiệp lựcc.Sức mạnh của liên minh giai cấp d.Cả 3 phương án trên 32. Theo Nguyễn Ái Quốc, phong trào cứu nước của dân ta muốn giành được thắng lợi phải làm gì ? a. Đi tìm một con đường mới. b. Đi theo con đường các bậc tiền bối c. Cầu viện nước ngoài. d. Cả 3 phương án trên 33. Khi ở trong nước, nhận thức của Bác Hồ về con đường cách mạng Việt Nam như thế nào? a. Chưa nhận thức được đặc điểm của thời đại. b. Thấy rõ con đường của các bậc cha anh là không kết quả. c. Phải đi ra nước ngoài tìm một con đường khác d. Cả 3 phương án trên 34. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây?a.Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam b.Phong trào công nhân thế giới c.Phong trào giải phóng dân tộc thuộc địa d. Cả a,b,c 35. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây? a.Chủ nghĩa Mác – Lê ninb.Cách mạng tháng mười Ngac.Cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mỹ d.Cả a,b,c 36. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây?a.Tinh hoa văn hóa nhân loạib.Tư tưởng cách mạng Mỹc.Tư tưởng cách mạng pháp d.Cả 3 phương án trên. 37. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây? a.Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh b.Phẩm chất của các vị Giêsu, Các Mác, tôn Dật Tiên, Khổng Tử …c.Phẩm chất các bậc cách mạng tiền bối d.Cả a,b,c 38. Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam?a.Truyền thống yêu nước Việt Nam b.Truyền thống đoàn kết c.Đức tính cần cù, thông minh, sáng tạo d.Cả 3 phương án trên 39. Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam? a.Lòng từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạnb.Lòng khoan dung độ lượng c.Tinh thần quốc tế cộng sản cao cả d.Cả 3 phương án trên40. Lần đầu tiếp xúc với chủ nghĩa Mác – Lê nin Hồ Chí Minh tâm đắc nhất điều gì? a.Con đường cứu nước, giải phóng dân tộc mình. b. Con đường cứu nước, giải phóng dân tộc thuộc địa c. Phải tuân theo chủ trương của Quốc tế cộng sản. d. Cả 3 phương án trên 41. Truyền thống văn hóa Việt Nam? aYêu nước b.Tinh thần quốc tế vô sản c. lòng từ bi bác ái d.Cả 3 phương án trên 42. Giá trị văn hóa phương đông được Bác tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình? a.Truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam b.Những mặt tích cực của tư tưởng nho giáo c. Yêu nước thương dân d. Tinh thần yêu nước Việt Nam 43. Giá trị văn hóa phương tây được Bác tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình? a.Tư tưởng cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mỹ b.Tư tưởng chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơnc.Tư tưởng đoàn kết dân tộc Việt Nam d. Cả 3 phương án trên 44. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?a.Tinh hoa văn hóa nhân loại b. Chủ nghĩa Mác – Lê nin c. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam d. Cả 3 phương án trên 45. Bắt đầu thời kỳ nào, ở Bác hình thành tư tưởng yêu nước ? a. Trước năm 1911 ->( Trang 7 slide bài giảng dòng 4)b.1911 đến 1920 c.1921 đến 1930 d.Cả 3 phương án trên 46. Bước vào thời kỳ nào, ở Bác hình thành chí hướng cách mạng? a.1980 – 1911 b.1911 – 1920 c.1920 – 1930 -> ( Thầy làm câu này )d.1930 – 1945 47. Giai đoạn nào, ở Bác bắt đầu định hình con đường cách mạng Việt Nam? a.1911 – 1920 b.1921 – 1930 c.1930 – 1945 -> ( Bài giảng : slide 7, dòng 37 )d.Cả 3 phương án trên 48. “Nước nga có chuyện lạ đời/ Biến người nô lệ thành người tự do” Chuyện lạ đời theo Bác ở đây là gì? a. Cách mạng tháng 10 Nga.b. Nhà nước công nông đầu tiên trong lịch sử c. Liên Xô đánh thắng 14 nước đế quốc d. Cả 3 phương án trên49. Bác Hồ tâm đắc nhất ở Lênin ở điều gì?a. Lênin đã giải phóng cho dân tộc mìnhb. Lê nin là người thày của cách mạng vô sản thế giới c. Lê nin sáng lập quốc tế cộng sảnd. Cả 3 phương án trên. 50. “…Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ/ Kiên quyết, không ngừng thế tấn công/ Lạc nước, hai xe đành bỏ phí/ Gặp thời, một tốt cũng thành công…”Ý trong bài thơ trên của Bác nói gì ?a. Chiến lược, chiến thuật cách mạng b. Thế giới quan của người cách mạng c. Chiến thuật đánh cờ d. Cả 3 phương án 51. Tháng 2/1930, Bác chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập tổ chức chính trị nào? a.Đảng cộng sản Việt Nam b.Đảng cộng sản Đông dương c.A Nam cộng sản Đảng d.Đông dương cộng sản Đảng52. Thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện ở sự kiện nào sau đây?a.Hội nghị TW8 khoá I (5/1941), b. Lập ra Mặt trận Việt Minh, c. Cách mạng Tháng 8 thành công.d. Cả 3 phương án 53. Ở phương Tây, dân tộc xuất hiện khi nào?a. Khi xã hội đã phân chia thành các giai cấp.b. Khi xã hội phong kiến xuất hiện.c. Khi chủ nghĩa tư bản được xác lập. d. Không xác định được rõ ràng. 54. Ở phương Đông, dân tộc xuất hiện khi nào? a. Xã hội phân chia thành các giai cấp. b. Xã hội phong kiến xuất hiện. -> ( Slide bài giảng, trang 13, dòng 27 )c. Trước chủ nghĩa tư bản d. Không xác định được rõ ràng. 55. Vấn đề dân tộc thuộc địa xuất hiện khi nào? a.Khi CNTB chuyển từ tự do cạnh tranh sang độc quyền b.Khi CNTB bắt đầu hình thành. -> ( Bài giảng Slide 13, dòng 19 )c. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga. d. Không xác định được rõ ràng. 56. Bác Hồ chỉ đề cập tới vấn đề dân tộc gì?a.Dân tộc nói chung b.Dân tộc tư bản chủ nghĩa c.Dân tộc thuộc địa -> ( Slide bài giảng, trang 13, dòng 4,5 từ dưới lên )d.Cả 3 phương án trên57. Thực chất vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh ?a. Đấu tranh giải phóng dân tộc, b. Giành độc lập dân tộc. c. Thành lập Nhà nước dân tộc độc lập.d. Cả 3 phương án -> ( Slide bài giảng, trang 13, dòng 1,2,3 từ dưới lên )58. “Trên đời ngàn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất tự do” Câu thơ này Bác muốn nói luận điểm nào?a.Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạmb.Độc lập, tự do là quyền của các dân tộc.c. Quyền tự quyết của các dân tộc. d. Cả 3 phương án 59. Trong “Chánh cương vắn tắt của Đảng” và Lời kêu gọi sau khi thành lập Đảng CSVN (1930) đã xác định mục tiêu chính trị của Đảng là gì?a. Đánh đổ đế quốc b. Đánh đổ phong kiến.c. Làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.d. Cả 3 phương án trên 60. Tại sao ngày nay học thuyết, chủ nghĩa lắm,Bác lại chọn chủ nghĩa Lênin? a. Chủ nghĩa chân chính nhất.b. Chủ nghĩa chắc chắn nhất.c. Chủ nghĩa cách mệnh nhất. d. Cả 3 phương án 61. Theo Bác, lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm cộng đồng nào? A.Toàn dân tộc. b.Liên minh công – Nông c.Giai cấp vô sản toàn thế giới d.Cả 3 phương án 62. Theo Bác, cách mạng giải phóng dân tộc phải thực hiện bằng con đường nào? a. Bạo lực. b. Cải cách từng phần. c. Đấu tranh chính trị d. Cả 3 phương án trên 63. Theo Bác, ai là chủ của cách mạng giải phóng dân tộc ? a.Công – Nông b.Giai cấp công nhân c.Toàn dân Việt Nam d.Cả 3 phương án64. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa xã hội vì lý do gì?a. Kinh tế b. Yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc. c. Đạo đức, văn hóa d. Cả 3 phương án 65. Theo Bác, kẻ thù hung ác của chủ nghĩa xã hội là gì? A.Giặc ngoại xâmb.Chủ nghĩa tư bản c.Chủ nghĩa đế quốc d.Chủ nghĩa cá nhân66. Theo Bác, ai làm chủ chế độ xã hội chủ nghĩa? a. Nhân dânb. Người lao động c. Đảng, nhà nước, chính phủ d. Cả 3 phương án 67. Theo Bác, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là một nền kinh tế như thế nào? A.Hiện đại b.Phát triển cao c.Dân làm chủ d.Cả 3 phương án 67. Bác nêu đặc điểm lớn nhất của thời kỳ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là ? a. Không qua tư bản, tiến thẳng lên CNXH b. Nông nghiệpc. Nghèo nàn lạc hậu d. Cả 3 phương án 68. Theo Bác, nhiệm vụ cơ bản của nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH là gì?a. Xây dựng cơ sở vật chất của CNXHb. Xây dựng nền kinh tế mới XHCN c. Kết hợp cải tạo với xây dựng mà xây dựng lá chủ yếu d. Cả 3 phương án 69. “Dân ta phải thuộc sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”Câu thơ trên của Bác hàm ý gì?a. Khuyên dân phải học sử dân tộc b. Khuyên phải dân biết tự hào dân tộc c. Xác định nghĩa vụ của dân với nước d. Cả 3 phương án trên 70. Theo Bác, chủ nghĩa xã hội nhân dân là gì?a. Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân b. Kết hợp tối đa nội lực c. Tranh thủ tối đa ngoại lực d. Kết hợp nội lực với ngoại lực

Danh mục: Tin tức

Nguồn: https://ncvanhoa.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *